MSc students

I YEAR Students:

 

Email list : masters1@cbcs.ac.in  [Forwarded to all 1st year masters students]


II YEAR Students

Abhilasha R. Jagtap
Abhinav Prakash
Abhishek Dwivedi
Alok Sharma
Anup Gurnani
Arjun Mitra
Aswini M.
Balagopal R.
Christelle Maria Lewis
Johny T. Koshy
Mahek Kirpalani
Parvathy Ramesh
Priyanka Parihar
Shivnekar Revati Vijay
Roshan Jayarajan
Rushikesh Pundlik Sewatkar

Email list : masters2@cbcs.ac.in  [Forwarded to all 2nd year masters students]